Drug Abuse as the Problem of the Society's Security.

Article Lithuanian OPEN
Kestenis, Algirdas;
(2002)
 • Journal: volume 2,002,issue 29 (21),pages109-116issn: 1392-6195
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: 01S - Teisė | S5 | Visuomenės saugumas | Narkomanija | Viešojo saugumo fakultetas | Lithuania ; Drug abuse ; Drug abuse prevention ; Police ; Police officer ; Police science ; Prevention ; Public security ; Society security

Drug use / abuse is one of the most serious problems society in Lithuania is facing today. The present article draws attention to methodological key issues involved in empirical understanding of the drug and crime connection. In this article we present general theoretic... View more
 • References (29)
  29 references, page 1 of 3

  1. Lietuvos Respublikos narkologinės prieţiūros įstatymo (1997 03 25 Nr. VIII-156) 2 straipsnyje pateikiama tokia narkomanijos definicija: tai psichikos liga, kuria suserga asmenys, piktnaudţiaujantys narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medţiagomis, ir kuri pasireiškia asmens psichinės ir fizinės priklausomybės nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medţiagų sindromu bei kitais neigiamais medicininiais ir socialiniais padariniais.

  2. Ţr., pavyzdţiui, Ball J. C. Lifetime criminality of heroin addicts in the US // Journal of drug issues. 1982. Vol. 12. No. 3.

  3. Tyrimais nustatyta, kad narkomanija yra vienas iš viktimizacijos veiksnių, stiprinančių piliečių nesaugumo jausmą. Neteisėtas narkotikų platinimas, vartojimas bei rizika tapti smurtinio nusikaltimo auka vidutiniškai 14 proc. Europos Sąjungos piliečių kelia susirūpinimą (Commission Europeene Prevention de la elinquence urbaine liee a la toxicomanie. - Bruxelles, 1996). Beje, panašų tyrimą atliko ir Lietuvos Respublikos policijos departamentas prie VRM. Buvo nustatyta, kad 27,7 proc. vyrų bei 32,1 proc. moterų nusikaltimus, susijusius su narkotinėmis arba psichotropinėmis medţiagomis, traktuoja kaip grėsmę savo saugumui.

  4. Pavyzdţiui, JAV 82 proc. asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, bent kartą gyvenime vartojo narkotikus, 60 proc. - juos vartojo reguliariai, Kanadoje 79,4 proc. tokių asmenų bent kartą vartojo narkotikus, 52,1 proc. - vartojo reguliariai.

  5. White H. R. The drug use - delinquency conection in adolescence // R. Weisheit. Drugs, crime and criminal justice. - Cincinnati: Anderson Publishing Company, 1990.

  6. Goldstein P. J. The drugs/vilence nexus: a tripartite conceptual framework // Journal of drug issues. 1985. No. 15.

  7. Parker R. N. ir Auerhahn K. Alcohol, drugs and violence // Annual Review of Sociology. 1998. No. 24.

  8. 25 proc. iš jų nusikaltimą padarė būdami apsvaigę nuo alkoholio, 20 proc. - nuo narkotikų ir 15 proc. - nuo alkoholio ir narkotikų. Šiuo atveju smurtiniai nusikaltimai buvo padaromi daţniau apsvaigus nuo alkoholio (27 proc. atvejų) nei nuo narkotikų (18 proc. atvejų), tuo tarpu turtiniai nusikaltimai daţniau buvo padaromi apsvaigus nuo narkotikų (21 proc. atvejų) nei nuo alkoholio (14 proc. atvejų).

  9. Goldstein P. J., Brownstein H., Ryan P. J., Bellucci P. A. Crack and homicide in New - York City, 1988: a conceptually based event analysis // Contemporary drug problems. 1989.

  10. Brochu S., Cournoyer L. G., Motiuk L., Pernanen K. Drugs, alcohol and crime: patterns among canadian federal inmates // Bulletin on narcotics. 1999. Vol. 51. No. 1, 2.

 • Metrics
Share - Bookmark