Ultra-High-Resolution Computed Tomography of the Lung: Image Quality of a Prototype Scanner

Article English OPEN
Kakinuma, Ryutaro; Moriyama, Noriyuki; Muramatsu, Yukio; Gomi, Shiho; Suzuki, Masahiro; Nagasawa, Hirobumi; Kusumoto, Masahiko; Aso, Tomohiko; Muramatsu, Yoshihisa; Tsuchida, Takaaki; Tsuta, Koji; Maeshima, Akiko Miyagi; Tochigi, Naobumi; Watanabe, Shun-ichi; Sugihara, Naoki; Tsukagoshi, Shinsuke; Saito, Yasuo; Kazama, Masahiro; Ashizawa, Kazuto; Awai, Kazuo; Honda, Osamu; Ishikawa, Hiroyuki; Koizumi, Naoya; Komoto, Daisuke; Moriya, Hiroshi; Oda, Seitaro; Oshiro, Yasuji; Yanagawa, Masahiro; Tomiyama, Noriyuki; Asamura, Hisao;
(2015)

Purpose: The image noise and image quality of a prototype ultra-high-resolution computed tomography (U-HRCT) scanner was evaluated and compared with those of conventional high-resolution CT (C-HRCT) scanners. Materials and Methods: This study was approved by the institu... View more
Share - Bookmark