Ultra-High-Resolution Computed Tomography of the Lung: Image Quality of a Prototype Scanner

Article English OPEN
Ryutaro Kakinuma; Noriyuki Moriyama; Yukio Muramatsu; Shiho Gomi; Masahiro Suzuki; Hirobumi Nagasawa; Masahiko Kusumoto; Tomohiko Aso; Yoshihisa Muramatsu; Takaaki Tsuchida; Koji Tsuta; Akiko Miyagi Maeshima; Naobumi Tochigi; Shun-Ichi Watanabe; Naoki Sugihara; Shinsuke Tsukagoshi; Yasuo Saito; Masahiro Kazama; Kazuto Ashizawa; Kazuo Awai; Osamu Honda; Hiroyuki Ishikawa; Naoya Koizumi; Daisuke Komoto; Hiroshi Moriya; Seitaro Oda; Yasuji Oshiro; Masahiro Yanagawa; Noriyuki Tomiyama; Hisao Asamura;
(2015)

Purpose: The image noise and image quality of a prototype ultra-high-resolution computed tomography (U-HRCT) scanner was evaluated and compared with those of conventional high-resolution CT (C-HRCT) scanners. Materials and Methods: This study was approved by the institu... View more
Share - Bookmark