Association between FOXO3A gene polymorphisms and human longevity: a meta-analysis

Article English OPEN
Ji-Ming Bao; Xian-Lu Song; Ying-Qia Hong; Hai-Li Zhu; Cui Li; Tao Zhang; Wei Chen; Shan-Chao Zhao; Qing Chen;
(2014)

Numerous studies have shown associations between the FOXO3A gene, encoding the forkhead box O3 transcription factor, and human or specifically male longevity. However, the associations of specific FOXO3A polymorphisms with longevity remain inconclusive. We performed a m... View more
Share - Bookmark