Rettslige hensyn til reindriften ved opprettelse av nasjonalparker.

Master thesis Norwegian OPEN
Skum, Randi Kristin Anthonsen;
(2015)
 • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
 • Subject: VDP::Social science: 200::Law: 340 | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340 | JUR-3902

Problemstillingen for denne oppgaven er å drøfte hvilken vekt hensynet til samisk kultur har, herunder om reindriftens rettigheter blir tilstrekkelig ivaretatt, ved opprettelse av nasjonalparker. Drøftelsen vil ta utgangspunkt i vektleggingsregelen i nml. § 14 andre led... View more
 • References (3)

  12 Danell, Öje, Renskötselns robusthet- behov av ett nytt synsätt för att tydeliggöra rennäringens förutsättningar och hållbarhet i dess socio-ekologiska sammanhang, Rangifer Report No. 10 (2005), s.39. Danell er professor (emeritus) i reindrift, Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala.

  13 Skogvang, Susann Funderud, Samerett, 2.utgave (2009), jfr. punkt 10.6.1 Ot. Prp. nr. 28 (1994-1995) Om lov om endringer i reindriftsloven, jordskifteloven og Communication No. 1457/2006, Poma Poma vs. Peru.

  Communication No. 547/1993, Apriana Mahuika vs. New Zealand.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark