Karrikins delay soybean seed germination by mediating abscisic acid and gibberellin biogenesis under shaded conditions

Article English OPEN
Meng, Yongjie; Chen, Feng; Shuai, Haiwei; Luo, Xiaofeng; Ding, Jun; Tang, Shengwen; Xu, Shuanshuan; Liu, Jianwei; Liu, Weiguo; Du, Junbo; Liu, Jiang; Yang, Feng; Sun, Xin; Yong, Taiwen; Wang, Xiaochun; Feng, Yuqi; Shu, Kai; Yang, Wenyu;
(2016)

Karrikins (KAR) are a class of signal compounds, discovered in wildfire smoke, which affect seed germination. Currently, numerous studies have focused on the model plant Arabidopsis in the KAR research field, rather than on crops. Thus the regulatory mechanisms underlyi... View more
Share - Bookmark