The draft genomes of soft–shell turtle and green sea turtle yield insights into the development and evolution of the turtle–specific body plan

Article English OPEN
Wang, Zhuo ; Pascual-Anaya, Juan ; Zadissa, Amonida ; Li, Wenqi ; Niimura, Yoshihito ; Huang, Zhiyong ; Li, Chunyi ; White, Simon ; Xiong, Zhiqiang ; Fang, Dongming ; Wang, Bo ; Ming, Yao ; Chen, Yan ; Zheng, Yuan ; Kuraku, Shigehiro ; Pignatelli, Miguel ; Herrero, Javier ; Beal, Kathryn ; Nozawa, Masafumi ; Li, Qiye ; Wang, Juan ; Zhang, Hongyan ; Yu, Lili ; Shigenobu, Shuji ; Wang, Junyi ; Liu, Jiannan ; Flicek, Paul ; Searle, Steve ; Wang, Jun ; Kuratani, Shigeru ... view all 34 authors (2013)

The unique anatomical features of turtles have raised unanswered questions about the origin of their unique body plan. We generated and analyzed draft genomes of the soft-shell turtle (Pelodiscus sinensis) and the green sea turtle (Chelonia mydas); our results indicated... View more
Share - Bookmark