publication . Report . 2013

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MON863 x MON810 til mat, fôr, import og prosessering under forordning 1829/2003/EF (EFSA/GMO/DE/2004/03) og direktiv 2001/18/EF (C/DE/02/92). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Vikse, Rose; Sanden, Monica; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl;
Open Access Norwegian
  • Published: 07 Nov 2013
  • Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet
  • Country: Norway
Abstract
Report from the Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2013 : 42. Source at <a href=https://www.vkm.no>https://www.vkm.no. </a> I forbindelse med forberedelse til implementering av EU-forordning 1829/2003 i norsk rett har Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for Naturforvalting) bedt Mattilsynet om vurderinger av alle genmodifiserte organismer (GMOer) og avledete produkter som inneholder eller består av GMOer som er godkjent under forordning 1829/2003 eller direktiv 2001/18, og som er godkjent for ett eller flere bruksområder som omfattes av genteknologiloven. På den bakgrunnen har Mattilsynet, i brev av 13. februar 2013 (ref. 2012/150202), be...
Subjects
free text keywords: VDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910, VDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910
Any information missing or wrong?Report an Issue