Definition of the "economic security of strategic changes at an enterprise" notion

Article OPEN
Otenko Iryna Pavlivna; Iartym Irina A.;
(2014)
 • Publisher: PH "INZHEK"
 • Journal: The Problems of Economy,issue 1,pages204-210 (issn: 2222-0712)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: development | strategic changes | HG1-9999 | HB71-74 | changes | Economics as a science | threats | Finance | economic security, threats, development, changes, strategic changes | economic security

Availability of a multitude of approaches to management of economic security of an enterprise and systemisation of their provisions allow development of a conceptual framework by means of identification of the essence of the “enterprise economic security” notion in the ... View more
 • References (19)
  19 references, page 1 of 2

  Afanasev, n. v., Rogozhin, v. D., and Rudyka, v. I. Upravlenie razvitiem predpriiatiia [managing the development of the enterprise]. Kharkiv: InZhEK, 2003.

  Bendikov, m. A. “Ekonomicheskaia bezopasnost promyshlennogo predpriiatiia“ [t he economic security of the industrial enterprise]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom, no. 2 (2000): 17-30.

  Bolshoy ekonomicheskiy slovar [Big Dictionary of Economics]. moscow: Institut novoy ekonomiki, 2002.

  Daft, R. l. Teoriia organizatsii [Organization theory]. moscow: yuniti-Dana, 2006.

  Evdokimov, F. I., and mizina, E. v. “Ekonomicheskaia ustoychivost predpriiatiia kak faktor ego bezopasnosti“ [Economic sustainability of the enterprise as a factor in its security]. Sbornik nauchnykh trudov DonGTU (2001): 16-25.

  Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics]. Kyiv: KnEU, Ekonomicheskaia i natsionalnaia bezopasnost [Economic and national security]. moscow: Ekzamen, 2004.

  h ron, O. v. “Instrumentarii upravlinnia stratehichnymy zminamy pidpryiemstva“ [t ools for managing the strategic changes the company]. avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk, 2013.

  h nilytska, l. v., Zakharov, A. I., and Pryhunov, P. ya. Teoretykometodychni ta prykladni osnovy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky sub'iektiv hospodarskoi diialnosti [t heoretical and methodological and practical basis for the economic security of economic activity]. Kyiv: Dorado-Druk, 2011.

  Iliashenko,S.n.“Otsenkasostavliaiushchikhekonomicheskoy bezopasnosti predpriiatiia“ [Score components of economic security]. Problemy obespecheniia ekonomicheskoy bezopasnosti. Donetsk, 2001.115-116.

  Kozachenko, A. v., Ponomarev, v. P., and liashenko, A. n. Ekonomicheskaia bezopasnost predpriiatiia [t he economic security of the enterprise]. Kyiv: libra, 2003.

 • Metrics
Share - Bookmark