Fotografia shqiptare në kohën e ekspeditës Stockmann-Sokoli dhe pas saj

Conference object Albanian OPEN
De Rapper, Gilles;
(2013)
  • Publisher: HAL CCSD
  • Subject: [SHS.ANTHRO-SE]Humanities and Social Sciences/Social Anthropology and ethnology | [SHS.HIST] Humanities and Social Sciences/History | communisme | [SHS.ART]Humanities and Social Sciences/Art and art history | [SHS.ART] Humanities and Social Sciences/Art and art history | [ SHS.ANTHRO-SE ] Humanities and Social Sciences/Social Anthropology and ethnology | photographie | [ SHS.HIST ] Humanities and Social Sciences/History | fotografi | [ SHS.ART ] Humanities and Social Sciences/Art and art history | Albanie | [SHS.HIST]Humanities and Social Sciences/History | [SHS.ANTHRO-SE] Humanities and Social Sciences/Social Anthropology and ethnology | Shqipëri | komunizëm

Në këtë prezantim do të flas për fotografinë shqiptare në vitet '50-të dhe, më tej, gjatë kohës së perdes së hekurt, duke marrë si pikënisje fondin e prof. Fiedler që ekspozohet pjesërisht në kuadrin e kësaj konference. Qëllimi im nuk është të analizoj pikërisht këtë fo... View more
Share - Bookmark