Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale IV, Skoleversjon (ADHD-RS-IV Skole)

Article Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Kornør, Hege ; Bøe, Tormod (2011)
  • Journal: (issn: 1893-9910)

- Beskrivelse. ADHD-RS-IV Skole er et spørreskjema som skal fylles ut av lærere eller førskolelærere for å fange opp ADHD-symptomer hos barn og ungdom. Spørreskjemaet har 18 ledd med fire svaralternativer. Det tar under 20 minutter å fylle ut. Hovedskalaen og de to delskalaene skåres ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av ADHD-RS-IV inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på mastergradsnivå, spesialpedagog eller pedagog med mastergrad . Litteratursøk. Vårt systematiske litteratursøk identifiserte tre publikasjoner fra tre norske studier. Psykometri. Ingen av de inkluderte publikasjonene inneholdt dokumentasjon om normer, validitet eller reliabilitet ved ADHD-RS-IV Skole. Konklusjon. Måleegenskapene ved den norske versjonen av ADHD-RS-IV Skole er ikke dokumentert.
Share - Bookmark