Poultry farms as a source of avian influenza A (H7N9) virus reassortment and human infection

Article English OPEN
Donglin Wu ; Shumei Zou ; Tian Bai ; Jing Li ; Xiang Zhao ; Lei Yang ; Hongmin Liu ; Xiaodan Li ; Xianda Yang ; Li Xin ; Shuang Xu ; Xiaohui Zou ; Xiyan Li ; Ao Wang ; Junfeng Guo ; Bingxin Sun ; Weijuan Huang ; Ye Zhang ; Xiang Li ; Rongbao Gao ; Bo Shen ; Tao Chen ; Jie Dong ; Hejiang Wei ; Shiwen Wang ; Qun Li ; Dexin Li ; Guizhen Wu ; Zijian Feng ; George F. Gao ... view all 34 authors (2015)
  • Publisher: Nature Publishing Group
  • Journal: Scientific Reports, volume 5 (issn: 2045-2322, eissn: 2045-2322)
  • Related identifiers: pmc: PMC4295517, doi: 10.1038/srep07630
  • Subject: Article
    mesheuropmc: viruses

Live poultry markets are a source of human infection with avian influenza A (H7N9) virus. On February 21, 2014, a poultry farmer infected with H7N9 virus was identified in Jilin, China, and H7N9 and H9N2 viruses were isolated from the patient's farm. Reassortment betwee... View more
Share - Bookmark