Virus del papil.loma humà com a factor pronòstic en les neoplàsies malignes de la vulva i de la vagina

Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
Fusté Chimisana, Maria Victòria;
(2012)
  • Publisher: Universitat de Barcelona
  • Subject: Papil·lomavirus | Papilomavirus | Generative organs, Female -- Cancer | Gynecologic cancer | Ciències de la Salut | Cáncer ginecológico | 616 | Papillomaviruses | Càncer ginecològic

[cat] El Virus del Papil•loma Humà (VPH) està implicat en la patogènesis dels tumors del tracte genital femení i es detecta en la pràctica totalitat dels carcinomes de cèrvix, considerant-se una causa necessària per al seu desenvolupament. El VPH també sembla estar invo... View more
Share - Bookmark