publication . Bachelor thesis . 2018

Att godta eller inte godta objekt i sydsamiska

Joma, Liv Karin;
Open Access Sami
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Umeå universitet, Institutionen för språkstudier
  • Country: Sweden
Abstract
Ulmie goerehtimmine goerehtidh mejtie soptsestæjjah, mah åarjelsaemiengïelem mubpine gïeline utnieh, raajesh nulle objeektine jååhkesjieh, jallh dah voestesgïeleste tsavtseme jïh eah raajesh nulle objeektine jååhkesjh. Soptsestæjjah aalterisnie 18 jïh 56 jaepieh meatan goerehtimmesne orreme, jïh referaansedåehkesne soptsestæjjah mah joekoen væjkele åarjelsaemien gïelesne. Goerehtimmie vuesehte voestesgïelen soptsestæjjah daejrieh guktie dah maehtieh nulle objeektem nuhtjedh. Men dah mah åarjelsaemien gïelem mubpine gïeline utnieh moenedieh guktie maahta nulle objeekth nuhtjedh mij vuesehte dah voestes gïeleste tsavtseme. Målet med denne studien er å under...
Subjects
free text keywords: General Language Studies and Linguistics, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue