Hvordan er det å leve med CRPS?

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Hovind, Thomas (2014)
  • Publisher: UiT The Arctic University of Norway
  • Subject: HEL-3960 | VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808 | VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808

Hensikten med denne studien er å se på hvordan pasienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) opplever å leve med tilstanden og hvordan disse pasientene har opplevd å bli møtt i helsevesenet. CRPS er en langvarig tilstand med sterke smerter som kan medføre økt s... View more
  • References (1)

    2.0 Teoretisk utgangspunkt……………………...………………………………............. 10 2.1 Hva er CRPS?............................................................................................................. 10 2.2 Hva er smerte……………………………….………………………………………. 12 2.2.1 Smerte i et naturvitenskapelig perspektiv……………………………………… 13 2.2.2 Smerte i et fenomenologisk perspektiv................................................................ 13 2.2.3 Bio-psyko-sosio-kulturell forståelsesmodell for smerte...................................... 15 2.3 Ulike måter å møte pasienter på..…………………………………………………… 16 2.4 Mestring ……………………………………………………………………………. 18 3.0 Metode......................……..……………………………………………………............ 19 3.1 Studiedesign…… ………………………………………………………………….. 19 3.2 Forskningsmetode………………………………………………………………….. 19 3.2.1 Valg av analysemetode………………………..……………………………... 20 3.3 Forskning i eget felt ……………………………………………………………...... 21 3.4 Utvalg ……………………………………………………………………………... 22 3.5 Tilgang til forskningsfeltet………………………………………………………… 23 3.6 Gjennomføring av intervjuene…………………..…………………………………. 24 3.7 Transkribering ………………………………………...…………………................ 25 3.8 Analyse av data ……………………………………………………………………. 26 3.9 Validitet og reliabilitet……………………………………………………………… 28 3.10 Etikk………………………………………………………………………............. 30 6.0 Avslutning……………………………………………………………………………. 45 6.1 Sterke og svake sider ved studien…………………………………………………. 46 6.2 Implikasjoner………………………………………………………………………. 47

  • Metrics
    No metrics available
Share - Bookmark