Fertilidad de los suelos de la explotación Cal Martí de Gàver

Bachelor thesis Spanish; Castilian OPEN
Moreno Zeymer, Martín (2015)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Balance de nutrientes | Sòls--Fertilitat (Catalunya) | :Enginyeria agroalimentària::Ciències de la terra i de la vida::Edafologia [Àrees temàtiques de la UPC] | Diagnóstico fertilidad | Biofertilizantes | Soil fertility

The study on soil fertility of the farm Cal Martí was performed to obtain objective results on the management of soil fertility. It also was tested the hypothesis that fertility in relation to soil organic matter increases in soil covered with permanent forage crops. There were executed different type of balances (humus, nitrogen, phosphorus and potassium) of the farm and there were analysed different parameters (texture, pH, EC, organic matter, macronutrients and micronutrients) of pieces of land between 1 and 5 years with permanent forage crops. It was observed an increase in nitrogen in the balance by biological fixation of 3330,45kg, but a decrease of phosphorus and potassium of 308,63kg and 1184,63kg, because of a null entry in the system of these nutrients. In the 5 years forage cycle there were observed increased levels of macronutrients N, P and K, but a negative trend of carbon. It was noted a large proportion of calcium. There could not get detrminated a concrete evolution of nutrient levels because to determine the parameters of the soil samples there was needed to get them from different land pieces. Finally there was observed too the continuity of a plough sole that may be declining yields and impeding an optimal root development of fodder crops. In parallel, a plant health project was started at the farm by fermentation residue of beef cattle, to give it a new use as a foliar biofertilizer for crops. L'estudi sobre la fertilitat dels sòls de l'explotació Cal Martí es va efectuar per obtenir uns resultats objectius sobre la gestió de la fertilitat de l'explotació. També es va contrastar la hipòtesi que la fertilitat en relació a la matèria orgànica del sòl augmenta en els sòls coberts amb cultius farratgers permanents. Es van efectuar balanços d'humus, nitrogen, fòsfor i potassi de l'explotació i es van realitzar anàlisis de diferents paràmetres (textura, pH, CE, matèria orgànica, macronutrients i micronutrients) de parcel·les amb cultius farratgers permanents entre 1 i 5 anys. En els balanços es va observar un augment de nitrògen de 3330,45kg per la fixació biològica, però una disminució de fòsfor i potassi de 308,63kg i 1184,63kg, respectivament, a causa d'una nul·la entrada en l'explotació d'aquests nutrients. En el cicle de pastura de 5 anys es va observar una tendència d'increment als nivells de macronutrients N, P i K, però una tendència negativa del carboni. També es va advertir una gran proporció de calci. No s'ha pogut extreure una evolució concreta dels nutrients per haver necessitat determinar els paràmetres de diferents parcel·les, però sí es va observar que la sola de treball no desapareix al cap del cicle, fenòmen que podria estar ocasionant disminucions en els rendiments i estar impedint un desenvolupament òptim del sistema radicular dels cultius farratgers. Paral·lelament, es va començar en l'explotació un projecte de sanitat vegetal mitjançant la fermentació del residu de la ramaderia de boví, per donar-li un nou ús com a biofertilitzant foliar dels cultius. El estudio sobre la fertilidad de los suelos de la explotación Cal Martí se efectuó para obtener unos resultados objetivos sobre la gestión de la fertilidad de los suelos de la explotación. También se contrastó la hipótesis de que la fertilidad en relación a la materia orgánica del suelo aumenta en los suelos cubiertos con cultivos forrajeros permanentes. Se efectuaron balances de humus, nitrógeno, fósforo y potasio de la explotación y se realizaron análisis de diferentes parámetros (textura, pH, CE, materia orgánica, macronutrientes y micronutrientes) de parcelas con cultivos forrajeros permanentes entre 1 y 5 años. En los balances se observó un aumento de nitrógeno de 3330,45kg por la fijación biológica, pero una disminución de fósforo y potasio de 308,63kg y 1184,63kg, respectivamente, debido a una nula entrada en la explotación de estos nutrientes. En el ciclo de pasto de 5 años se observó una tendencia a incrementar los niveles de macronutrientes N, P y K, pero una tendencia negativa del carbono. También se advirtió una gran proporción de calcio. No se pudo sacar una evolución concreta de los nutrientes al haber necesitado determinar los parámetros de distintas parcelas, pero sí se observó que la suela de labor no desaparece al cabo del ciclo, fenómeno que podría estar ocasionando disminuciones en los rendimientos e impidiendo un desarrollo óptimo del sistema radicular de los cultivos forrajeros. Paralelamente, se comenzó en la explotación un proyecto de sanidad vegetal mediante la fermentación de residuo de la ganadería de vacuno, para darle un nuevo uso como biofertilizante foliar de los cultivos.
Share - Bookmark