SCIENTIFIC AND INNOVATION ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION: THE ESSENCE AND INTERACTION OF THE COMPONENTS

Article Ukrainian OPEN
Meniailo, Viktorija;
(2017)
 • Publisher: Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
 • Journal: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка (issn: 2311-6382, eissn: 2311-6382)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: інноваційний процес; інноваційна діяльність; наукова діяльність; науково-інноваційна діяльність | innovation process; innovation activities; scientific activities; “scientific and innovation activities”.

One of the main directions of state policy in education is the development of scientific and innovation activities at institutions of higher education. It imposes on them additional features related to the inclusion of scientific activities in universities united innova... View more
 • References (17)
  17 references, page 1 of 2

  1. Bova T. V. Kateghorijnyj aparat doslidzhennja innovacijnoji dijaljnosti v ghaluzi nauky “derzhavne upravlinnja” [Categorical apparatus of research innovation activities in science “public administration”]. Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok, 2010, № 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Duur_2010_2_11.pdf.

  2. Hrytsai O. I. Ekonomichna sutnist terminu “innovatsiinyi protses” [The economic essence of the term “innovation process”]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, 2010, № 3 (11), рр.126-136.

  3. Zakon Ukrainy “Pro innovatsiinu diialnist” [The Law of Ukraine “About Innovative Activity”]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

  4. Zakon Ukrainy “Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist” [The Law of Ukraine “About science activity and science and technology activity»]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

  5. Zemliankin A.I. Pidorycheva I. Yu. Kontseptualnyi pidkhid do intehratsii nauky, vyshchoi osvity i vyrobnytstva [The conceptual approach to the integration of science, higher education and manufacturing]. Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho rozvytku, 2009. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sim/2009/p2_08.pdf.

  6. Zubets M. Tyvonchuk S. Rozvytok innovatsiinykh protsesiv v ahropromyslovomu vyrobnytstvi. Navch. posib. [The development of innovative processes in agricultural production.Tutorial]. Kyіv, Ahrarna nauka, 2004. 192 p.

  7. Innovatsii u vyshchii osviti: vitchyznianyi i zarubizhnyi dosvid [Innovations in Higher Education: domestic and foreign experience, I. V. Artomov, I. P. Studeniak, Y. Y. Holovach, A.V. Hus. Uzhhorod, PP “AUTDOR-ShARK”, 2015. 348 p. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

  8. Innovatsiina diialnist vchytelia: terminolohichnyi slovnyk [Innovation activities Teacher: terminology]. Za zah. red. O. I. Ohiienkо. Kyіv, 2016. 120 р.

  9. Kovtuneko K. V. Innovatsiinyi protses ta innovatsiina diialnist yak rushiina syla formuvannia intelektualnoho kapitalu promyslovoho pidpryiemstva [The innovation process and innovation activity as the driving force of the formation of the intellectual capital of industrial enterprise]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, 2013, № 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_1_25.pdf.

  10. Krushelnytska Ya.V. Fiziolohiia i psykholohiia pratsi [Physiology and psychology of work]: pidruchnyk/ Kyіv, KNEU, 2003. 367 p.

 • Metrics