Catholic women’s engagement in social care in Kaunas in 1930

Article Lithuanian OPEN
Karčiauskaitė, Indrė;
(2014)
 • Journal: volume 2,014, pages 125-143issn: 1822-2617
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; Catholic Women ; Kaunas ; Social Care | Kaunas | 94(474.5) Lietuvos istorija / Lithuanian history | Socialinė rūpyba | Social care | Catholic women | Katalikės

In the First Republic of Lithuania, social care services were developing very quickly; in addition, the need for professional social care and for preparation for social care evolved. The aim of this article is to show the initiatives of one society group, i.e. Catholic ... View more
 • References (11)
  11 references, page 1 of 2

  2 J. Morozova, Lietuvos moterų organizacijos: motinų ir vaikų socialinės globos veiklos aspektai 1918-1940 metais, magistro darbas, Vilnius, 2005.

  3 M. Balkus, Pigių butų kolonijos Kaune XX a. 3-4 dešimtmečiais: socialinio būsto sistemos veikimo apžvalga, Kauno istorijos metraštis, 2012, t. 2, p. 51-64.

  4 V. Gražienė, Lietuvos vaikų darželio pedagogikos bruožai iki 1940 metų, Klaipėda, 1998.

  5 J. Meškauskas, Lietuvos medicinos istorija, Čikaga, 1987; M. Budrienė, Iš Lietuvos sveikatos apsaugos istorijos, Vilnius, 1992.

  6 I. Karčiauskaitė, Katalikiškoji moterų judėjimo srovė Lietuvoje (1907-1940), Kaunas, 2007.

  7 R. Laukaitytė, Lietuvos vienuolijos. XX a. istorijos bruožai, Vilnius, 2006.

  8 Č. Mančinskas, Socialinis draudimas Lietuvoje ir kova dėl jo 1919-1940 metais, Vilnius, 1971. Šia socialinės apsaugos teisinės sistemos kūrimo tema parašytas ir J. Pivorienės, straipsnis, bet dėl mažos apimties pateikia nedaug duomenų apie buvusią realią, o ne įstatymišką situaciją. J. Pivorienė, D. Mikalauskaitė, Tarpukario Lietuvos socialinės apsaugos sistemos formavimosi prielaidos, Socialinis darbas, 2005, Nr. 4 (1).

  29 Gyd. A. Ragaišienė-Kaupelytė, Motinos ir vaiko higienos reikšmė šeimos ir visuomenės gyvenime, pranešimas, skaitytas LKMD konferencijoje 1931 m. rugsėjo 14 d., Moteris, 1931, Nr. 10.

  30 LKMD Motinos ir vaiko sekcijos darbai (ataskaita), LCVA, f. 567, ap. 1, b. 38, l. 193.

  31 1936 metų mediciniškoji apyskaita, 1938 Pieno lašo kalendorius, p. 26.

 • Metrics
Share - Bookmark