Catholic Fundamentalism as a Radical Ideology in Contemporary Croatia: Sources, Agents, Central Ideas

Master thesis Croatian OPEN
Matijević, Mirta;
(2018)
  • Publisher: University of Zagreb. The Faculty of Political Science. Department of Croatian Politics.
  • Subject: radicalization | critical discourse analysis | radikalizacija | ideology | SOCIAL SCIENCES. Political Science. Croatian Policy/Policy of the European Union. | katolički fundamentalizam | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Politologija. Hrvatska politika/politika europske unije. | ideologija | catholic fundamentalism | kritička analiza diskursa

U posljednjih nekoliko godina svjedoci smo sve veće radikalizacije hrvatske politike i javnog prostora. Radikalizacija u Hrvatskoj očituje se u pojavi sve većeg broja nekad marginalnih aktera koji svojim djelovanjem ubrzavaju nastanak i perpetuiranje ideja katoličkog fu... View more
Share - Bookmark