publication . Report . 2014

Mapping of ambient air pollution in Norwegian cities and agglomerations and suggestions regarding measurement network and pollution zones

Tønnesen, Dag Arild; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Tarrasón, Leonor;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: NILU
  • Country: Norway
Abstract
Denne rapporten vurderer luftforurensningssituasjonen i norske byer og tettsteder i de siste 5 årene. Den presenterer vurderingskriteriene for en mulig revisjon av det norske soneinndeling og evaluerer eksisterende målenettverket i forhold til soneinndeling. Vurderingen tar utgangspunkt i kravene fra direktivene 2008/50/EF om «luftkvalitet og renere luft i Europa» og 2004/107/EF om «arsen, kadmium, kvikksølv, nikkel og polysykliske aromatiske hydrokarboner i luften», samt forurensningsforskriften, kapittel 7. Rapporten presenterer en del anbefalinger for videre oppdatering av målenettverket for lokal luftkvalitet i norske byer og tettsteder. Mapping of ambient a...
Subjects
free text keywords: Luftkvalitet, Air quality, Miljø, samfunn og helse, Environment, society and health, Offshore miljøovervåkning, Offshore monitoring
Any information missing or wrong?Report an Issue