Participation of rural communities in the process of development

Article Lithuanian OPEN
Ališauskas, Kęstutis; Jankauskienė, Aida; Klovienė, Jurgita;
(2010)
 • Publisher: Publishing House of Šiauliai University
 • Journal: volume 2,009, issue 3 (16), pages 30-37issn: 1648-9098
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; Countryside problems ; Local community ; Possibilities of civil activities ; Possiblities for civil activities ; Rural development | Kaimo vystymasis | Kaimas | Rural development | Bendruomenė | Community | Rural conditions

Participation of rural organizations in rural development manifests by two characteristic positions. The first Position exists because many village problems are interrelated: if the economic situation of the place is bad, then in most cases its infrastructure and living... View more
 • References (11)
  11 references, page 1 of 2

  1. Ališauskas, K., Jankauskienė, A., Kairytė, L. (2008). Nuostatų kaita kaimo bendruomenių veikloje. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 3 (12), 5 - 1 3 . Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

  2. Atkočiūnienė, V. (2004). Kaimo bendruomenių plėtra. Kolektyvinė monografija. Kaunas: Lietuvos Žemės ūkio universitetas.

  3. Baršauskienė, V., Leliūgienė, L, (2001). Sociokidtūrinis darbas bendruomenėje: užsienio šalių patirtis. Kaunas: Technologija.

  4. Jasaitis, J. (2005). Lietuvos kaimiškųjų vietovių ekonominės ir socialinės situacijos pokyčiai. Socialiniai tyrimai, 2 (6), 3 1 - 4 2 . Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

  5. Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje [interaktyvus] [žiūrėta 2009- 05-25]. Prieiga internete: <http.7/www.akmene. lt/index.php?cid=4950>.

  6. Kazakevičius, Z. (2004). Kaimo gyventojų užimtumas irjo didinimo galimybės. Kaimo verslų vadyba: teorija, studijos, praktika. Kaunas: Lietuvos Žemės ūkio universitetas.

  7. LEADER programos mokymo metodinė priemonė. (2007). Kaimo vietovių teritorinis konkurencingumas. Kaunas: Lietuvos Žemės ūkio universitetas.

  8. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės. (2007). III kryptis. Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas. IV KRYPTIS. LEADER metodo įgyvendinimas [interaktyvus] [žiūrėta 2009-06- 30]. Prieiga internete: <http://www.nma.lt/index. php?15811002>.

  9. Matekonienė, J., Navackaitė, L., Dumbauskaitė, J. (2002). Kaimo turizmo vieta tolydžioje kaimo plėtroje. Regionųplėtra-2002: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga (spalio 3-4 d.). Kaunas: „Technologija".

  10. Raižytė, D. (2005). Kaimo plėtros projektų rengimas, [interaktyvus] [žiūrėta 2009-05-10]. Prieiga internete: <http://ev.lzuu.lt/jaunasis_mokslininkas/smk_2005/Kaimo%20pletra/Raizyte%20Daiva.htm>.

 • Metrics
Share - Bookmark