Trans-nationalisation Processes in the Ukrainian Economy

Article OPEN
Bolharova Natalya K.; Panevnyk Tetyana M.;
(2013)
 • Publisher: Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine
 • Journal: Business Inform, issue 12, pages 33-38 (issn: 2222-4459)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: transformation of economy | HF5001-6182 | Business | globalisation of production | trans-nationalisation | economy | direct foreign investments | trans-national corporations | trans-national economy | trans-nationalisation, transformation of economy, trans-national corporations, trans-national economy, globalisation of production, economy, direct foreign investments

The article considers main processes of trans-nationalisation of Ukrainian economy, identifies specific features of trans-national production and explains some theoretical aspects of these issues. It provides main stages of theoretical comprehension of activity of trans... View more
 • References (10)

  О Bolharova, N. K., and Panevnyk, T. M.“Transnatsionalni korpoКratsii v aspekti rozvytku hlobalizatsiinykh protsesiv“ [Multinationals in the aspect of globalization]. www.economy.nayka.com.ua Е Dunning, J. H. “The Competitive Advantage of Countries and TNC Activity“. University of Reanfig, vol. 92, no. 4 (1991): 1-46.

  Haidutskyi, I. P.“Strukturni ta innovatsiini priorytety zaluchennia priamykh investytsii u konteksti zdiisnennia rehuliatornykh reform v Ukraini“ [Structural and innovation priorities for attracting foreign direct investment in the context of regulatory reform in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 4(118) (2011): 47-62.

  Kochetkov, V. M., and Musiienko, O. O.“Rozvytok ukrainskykh TNK iak faktor rostu ekonomiky krainy“ [The development of Ukrainian TNC as a factor of economic growth of the country]. http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2001 Makedon, V. V. “Format vzaiemodii transnatsionalnykh korporatsii ta realnoho sektora natsionalnoi ekonomiky Ukrainy“ [The format of the interaction of transnational corporations and the real sector of the economy of Ukraine]. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu, vol. 1, no. 1(5) (2012): 250-258.

  www.me.gov.ua/.../Invest_klimat_13_06_2013 Makohon, Yu. V., Oriekhova, T. V., and Lysenko, K. V. Transformatsiia protsesu transnatsionalizatsii v umovakh zrostannia nevyznachenosti hlobalnoho ekonomichnoho seredovyshcha [Transforming the process of transnationalization in a growing uncertainty of the global economic environment]. Donetsk, 2011.

  “O kompanii «ISD»“ [About "ISD"]. Otfisialnyy sayt ISD - 2012.

  http://www.ukrstat.gov.ua Polishchuk, O. V., and Tsymbal, V. V. “Rol TNK u investytsiinykh protsesakh suchasnosti“ [The role of TNCs in the investment process of the present]. Kultura narodov Prychernomoria, no. 214 (2011): 57-60.

  Rokocha, V. V., Plotnikov, O. V., and Novytskyi, V. Ie. Transnatsionalni korporatsii [Multinationals]. Kyiv: Takson, 2001.

  Skhid, no. 3(117) (2012): 59-63.

  “"UkrAVTO" v 2012 g.“ ["UKRAVTO" in 2012]. Investfunds gruppa Cbonds. Novosti. http://investfunds.ua/news/ukravto-v2012g-uvelichila-chistuyu-pribyl Yakubovskiy, S. O., Kozak, Yu. G., and Savchuk, O. V. Transnatsionalnye korporatsii: osobennosti investitsionnoy deiatelnosti [Multinational corporations: the characteristics of investment activity].

  Kyiv: TsNL, 2006.

 • Metrics
Share - Bookmark