publication . Other literature type . Report . 2016

Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2015

Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Finstad, Bengt; Havn, Torgeir; Jensås, Jan Gunnar;
Open Access
  • Published: 29 Mar 2016
  • Publisher: Unpublished
  • Country: Norway
Abstract
Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset, Bengt Finstad, Torgeir Havn og Jan Gunnar Jensås. 2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2015. - NINA Rapport 1249. 52 s. Formålet med denne undersøkelsen er å overvåke utviklingen av bestandene av laks og sjøørret i Auravassdraget. Rapporten gir primært resultater fra 2015, men inkluderer også eldre data der det er hensiktsmessig. Resultatene danner grunnlag for å evaluere tiltak som gjennomføres som kompensasjon for negative effekter av de tre store kraftutbyggingene som har berørt vassdragets nedbørfelt (i 1953, 1962 og 1975). Vann ble ført bort fra vassdraget i alle tre tilfellene,...
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, Aura, Eira, kraftutbygging, etterundersøkelse, laks, sjøørret, merkeforsøk, sjøvannstoleranse, smoltutvandring, ungfisktetthet, smoltproduksjon, gytefiskregistreringer, gytegropregistreringer, hydropower regulation, atlantic salmon, anadromous brown trout, tagging experiments, sea-water challenge tests, smolt migration, fish density, smolt production
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
ResearchGate
Other literature type . 2016
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue