Low alpha-defensin gene copy number increases the risk for IgA nephropathy and renal dysfunction

Article English OPEN
Ai, Zhen; Li, Ming; Liu, Wenting; Foo, Jia-Nee; Mansouri, Omniah; Yin, Peiran; Zhou, Qian; Tang, Xueqing; Dong, Xiuqing; Feng, Shaozhen; Xu, Ricong; Zhong, Zhong; Chen, Jian; Wan, Jianxin; Lou, Tanqi; Yu, Jianwen; Zhou, Qin; Fan, Jinjin; Mao, Haiping; Gale, Daniel; Barratt, Jonathan; Armour, John A.L.; Liu, Jianjun; Yu, Xueqing;
(2016)

IgA nephropathy (IgAN) is the most common primary glomerulonephritis worldwide. Although a major source of genetic variation, copy number variations (CNVs) and their involvement in disease development have not been well studied. Here, we performed association analysis o... View more
Share - Bookmark