Epigenetic modification and inheritance in sexual reversal of fish

Other literature type, Article English OPEN
Shao, Changwei; Li, Qiye; Chen, Songlin; Zhang, Pei; Lian, Jinmin; Hu, Qiaomu; Sun, Bing; Jin, Lijun; Liu, Shanshan; Wang, Zongji; Zhao, Hongmei; Jin, Zonghui; Liang, Zhuo; Li, Yangzhen; Zheng, Qiumei; Zhang, Yong; Wang, Jun; Zhang, Guojie;
(2014)

Environmental sex determination (ESD) occurs in divergent, phylogenetically unrelated taxa, and in some species, co-occurs with genetic sex determination (GSD) mechanisms. Although epigenetic regulation in response to environmental effects has long been proposed to be a... View more
Share - Bookmark