Formation of trading strategy based on technical analysis and application in the FOREX market

Article Lithuanian OPEN
Butkus, Mindaugas; Tamašauskas, Mantas;
(2016)
 • Identifiers: doi: 10.7220/AESR.2335.8742.2016.10.1.4
 • Subject: Securities technical analysis | Prekybos akcijomis strategija | Akcijų rinkos techninė analizė | Securities trading strategy | 658 Verslas / Business | FOREX rinka

This paper accomplishes modification of technical analysis based trading strategy for the FOREX market. New strategy performance was checked using historical data. Most profitable modification was excluded and optimized. Straipsnyje atliktas technine analize grįstos ... View more
 • References (30)
  30 references, page 1 of 3

  1. Kaina apima viską, t. y. bet kuris rinkos faktorius - ekonominis, politinis, psichologinis, darantis poveikį kainai, yra iš anksto įtrauktas į kainą ir atsispindi kainos grafike. Tai reiškia, jog esama rinkos kaina atspindi visą informaciją, žinomą rinkos dalyviams esamu laiko momentu.

  2. Kainos juda kryptingai. Ši aksioma tapo tam tikru pagrindu kuriant visas techninės analizės metodikas. Pagrindinė techninės analizės užduotis yra kainos judėjimo krypties (arba kitaip vadinamos - tendencijos, arba trendo) nustatymas ir šios išvados pritaikymas prekyboje valiutomis. Remiantis šia aksioma, prie pagrindinių techninės analizės tikslų taip pat galima priskirti stiprių kainų krypčių nustatymą, valiutos kainos krypties pradžios ir jos silpnėjimo pradžios suradimą - surasti valiutos kainos krypties konkretų pasikeitimo laiko momentą.

  3. Istorija kartojasi, t. y. analitikai daro prielaidas, kad jeigu tam tikri analizės būdai veikė praeityje, tai jie taip pat veiks ir šiandien, ir rytoj, kadangi jų veikimas yra pagrįstas nekintančia žmogaus psichologija. Vadovaujantis šia aksioma galima teigti, kad jei praeityje buvo nustatytas tam tikras kainos kitimo šablonas, tai analitikas, remdamasis technine analize, gali daryti išvadą, jog susiklosčius panašioms pradinėms aplinkybėms, kurios sietinos su nustatytu šablonu, yra labai didelė tikimybė, kad kartosis ir kainos kitimo šablonas. Šias išvardintas pagrindines techninės analizės aksiomas patvirtina ir C. L. Osler (2000), kuri išskiria tris pagrindinius techninės analizės principus: 1. kainoje atsispindi visi veiksniai, darantys įtaką rinkai;

  1. Abounoori, E., Sahrazi, M., Rasekhi, S. (2012). An investigation of Forex Market Eficiency Based on Detrended Fluctuation Analysis: a Case Study for Iran // Physica a: Statistical Mechanics and its Applications. Vol. 391, No. 11, pp. 3170-3179. doi:10.1016/j.physa.2011.12.045.

  2. Acar, E., Lequeux, P. (1996). Dynamic Strategies: a Correlation Study / In Forecasting Financial Markets Tick by Tick, ed. C. Dunis. - London: Wiley, pp. 93-123.

  3. Appel, G. (2005). Technical Analysis - Power Tools for Active Investors. - FT Press.

  4. Burke, G. (2000). Managing Your Money // Active trader, Risk Control and Money Management, pp. 68-73.

  5. Dowie, G. (2010). MACD and Stochastic: A Double-Cross Strategy. Prieiga per internetą: < ht t p : / / w w w. i nv e s t o p e d i a . c om / a r t i c l e s / trading/08/macd-stochastic-double-cross.asp>, [žiūrėta 2016 02 16].

  6. DraKoln, M. (2004). FOREX for Small Speculators. - United States of America: Enlightened Financial Press, p. 104.

  7. Dunn, J. (2008). eTh Ten Most Important Technical Indicators to Know about. Prieiga per internetą: <http://www.thebull.com.au/articles/a/340-theten-most-important-technical-indicators-toknow-about-.html>, [žiūrėta 2016 02 16].

 • Metrics
Share - Bookmark