publication . Conference object . 2013

Fotografia shqiptare në kohën e ekspeditës Stockmann-Sokoli dhe pas saj

De Rapper, Gilles;
Open Access Albanian
  • Published: 18 Oct 2013
  • Publisher: HAL CCSD
  • Country: France
Abstract
Në këtë prezantim do të flas për fotografinë shqiptare në vitet '50-të dhe, më tej, gjatë kohës së perdes së hekurt, duke marrë si pikënisje fondin e prof. Fiedler që ekspozohet pjesërisht në kuadrin e kësaj konference. Qëllimi im nuk është të analizoj pikërisht këtë fond por, duke e krahasuar me njohuritë që kemi mbi fotografinë shqiptare të asaj kohe, do të bëj disa vërejtje lidhur me historinë e fotografisë shqiptare.
Subjects
free text keywords: Albanie, photographie, communisme, Shqipëri, fotografi, komunizëm, [ SHS.ANTHRO-SE ] Humanities and Social Sciences/Social Anthropology and ethnology, [ SHS.ART ] Humanities and Social Sciences/Art and art history, [ SHS.HIST ] Humanities and Social Sciences/History, [SHS.ANTHRO-SE]Humanities and Social Sciences/Social Anthropology and ethnology, [SHS.ART]Humanities and Social Sciences/Art and art history, [SHS.HIST]Humanities and Social Sciences/History
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue