Destination image and risk perception: an integrative perspective

Doctoral thesis English OPEN
Perpiña Blanch, Laura;
(2018)
  • Publisher: Universitat de Girona
  • Subject: 338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus | Turisme | Percepción del riesgo | Imagen turística | Tourism | Imatge turística | Percepció del risc | Turismo | Tourism image | 65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses | 338 | Risk perception | 65

This doctoral thesis explores the perception of tourism destinations though two major lines of research, destination image and risk perception, by a compendium of publications. The first article compares the cognitive evaluations of risk and image literatures. A content... View more
Share - Bookmark