MEDYCYNA, PŁYWANIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA, WYBRANE ASPEKTY = MEDICINE, SWIMMING AND PHYSICAL EFFICIENCY, SELECTED ASPECTS

Article OPEN
Ahmad El-Essa; Ewa Zieliński; Kinga Grobelska; Dariusz Skalski;
(2018)
 • Related identifiers: doi: 10.5281/zenodo.1209475, doi: 10.5281/zenodo.1209485, doi: 10.5281/zenodo.1209476
 • Subject: rozwój fizyczny, sprawność fizyczna, środowisko miejskie, środowisko wiejskie, motoryczność, międzynarodowy test sprawności fizycznej, czynniki endogenne, czynniki egzogenne, wskaźnik Rohrera., physical development, physical fitness, urban environment, rural environment, motor skills, International Physical Ability Test, endogenic features, exogenic features, Rohrer indicator. | gibkość, sprawność, ćwiczenia gibkościowe, sprawność fizyczna, flexibility, agility, flexibility exercises, physical fitness | trening funkcjonalny, wytrzymałość, pływanie, rozwój, test Coopera, functional training, endurance, swimming, development, Cooper test | bciążenia, triathlon, wytrzymałość, bieg, pływanie, load, triathlon, endurance, running, swimming | uraz, uraz mechaniczny, gałka oczna, uszkodzenia, ciało obce, injuries, mechanical injuries, globe, damage, foreign body | stan zdrowia populacji, system opieki zdrowotnej, kraje rozwijające się, Ghana, health status of the population, healthcare system, developing countries, Ghana | MEDYCYNA, PŁYWANIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA ,MEDICINE, SWIMMING AND PHYSICAL EFFICIENCY, | siła, trening, pływanie, rozwój, fizjologia, strength, training, swimming, development, physiology | oko, anatomia narządu wzroku, fizjologia, obraz na siatkówce, eye, anatomy, physiology, image on the retina, | gruczoł tarczowy, jod, hormon tyreotropowy, thyroid gland, iodine, thyrotropic hormone

MEDYCYNA, PŁYWANIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA, WYBRANE ASPEKTY = MEDICINE, SWIMMING AND PHYSICAL EFFICIENCY, SELECTED ASPECTS Stan zdrowia populacji oraz systemu opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany = Health status and healthcare system condi... View more
 • Metrics
  0
  views in OpenAIRE
  82
  views in local repository
  170
  downloads in local repository

  The information is available from the following content providers:

  FromNumber Of ViewsNumber Of Downloads
  Zenodo 41 85
  ZENODO 41 85
Share - Bookmark

 • Download from
  ZENODO via ZENODO (Article, 2018)
 • Cite this publication