publication . Article . 2016

Etyka pedagogiczna podstawą edukacji włączającej : studium przypadku

Edyta Widawska;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Poland
Abstract
Pedagogical ethics is the foundation for any discussion of education. Starting from this ethical discourse we can take actions on the basis of teaching. One of the basic concepts within the scope of pedagogical ethics is the dignity. Human dignity, which after World War II was indicated in international documents as the source of human rights. Poland’s ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities faces our country with the bulk of the commitments, the performance of which is to ensure the full realization of human rights and freedoms of this group of people. One of the commitments is to raise public awareness concerning rights of ...
Subjects
free text keywords: pedagogical ethics, inclusive education, accessibility, person with disabilities, early childhood education, awareness-raising, human dignity
Related Organizations
25 references, page 1 of 2

C r e s w e l l J.W.: Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, iloś­ ciowe i  mieszane. Tłum. J. G i l e w i c z. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: Rynek pracy. http:// www.niepelnosprawni.gov.pl/p,80,rynek-pracy [dostęp: 2.06.2015].

D o b r z y c k a E.: Etyka w  wychowaniu. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Red. T. P i l c h. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003.

Główny Urząd Statystyczny: Oświata i  wychowanie w  roku szkolnym 2013/2014. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2014.

G r z y b e k G.: Etyczne podstawy pracy socjalnej. Świadomość moralna, norma etyczna oraz wytyczne dla pracownika socjalnego i  pedagoga społecznego. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2007.

H o m p l e w i c z J.: Etyka pedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1996.

H u s u J.: Real­world Pedagogical Ethics: Mission Impossible? „Teacher Development” 2003, vol. 7, no.2.

J u s z c z y k S.: Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

K a n t I.: Uzasadnienie metafizyki moralności. Przeł. M. W a r t e n b e r g. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.

Konwencja o  prawach osób niepełnosprawnych. Dz.U. 2012, poz. 1169.

L o r e k M., O c h m a ń s k a B., W o l l m a n L.: Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cz. 3-4. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2014.

L o r e k M., W o l l m a n L.: Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cz. 1-2. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2014. 26A. Ż y w c z o k: Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 189. 27 J. H u s u: Real­world Pedagogical Ethics: Mission Impossible? „Teacher Development” 2003, vol. 7, no. 2.

M o r i S., R e y e s C.M., Y a m a g a t a T.: Poverty Reduction of the Disabled: Livelihood of Persons with Disabilities in the Philippines. London-New York: Routledge, 2015.

N o w i c k i M.: Co to są prawa człowieka? W: Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów. Red. E. Ł ę t o w s k a. T.  1. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 1998.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. http://www.unesco.pl/fileadmin/ user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 2.06.2015].

25 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue