publication . Report . 2015

Norway’s air quality monitoring network. Assessment of station siting according to regulations in EU’s air quality directives.

Hak, Claudia;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2015
  • Country: Norway
Abstract
Rapporten gir en oversikt over Norges luftkvalitetsmålenettverk. Alle målestasjoner som rapporterer måledata til EEA/ESA er beskrevet og plasseringen er vurdert i forhold til krav i EUs direktiver. Stasjons- og områdeklassifiseringen er oppdatert og anbefalinger for justeringer er gitt for enkelte stasjoner. Omgivelsene til stasjonene er beskrevet og viktige kilder er tatt hensyn til. Plasseringen av målestasjonene er dokumentert med kart og flybilde og retningsvisende fotografier av området.
Subjects
free text keywords: Målenettverk, Monitoring network, Målestasjon, Monitoring station, Regelverk, EU directives, Air quality, Luftkvalitet, Environmental monitoring, Miljøovervåking, By- og trafikkforurensning, Urban traffic pollution
Any information missing or wrong?Report an Issue