FUMARIA DENSIFLORA DC.’ DA OPTİK DANSİTOMETRİK VE SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE PROTOPİN MİKTAR TAYİNİ

Article OPEN
FAFAL, Tuğçe; ÖNÜR, Mustafa Ali;
(2007)

Fumaria densiflora DC.’ daki (Fumariaceae) izokinolin alkaloitlerinden olan protopinin % miktarı optik dansitometrik ve spektrofotometrik yöntemlerle saptanmıştır. Optik dansitometrik yöntemde toluen: kloroform: metanol : %25 amonyum hidroksit (5:3:1:1) ve siklohekzan: ... View more
Share - Bookmark