publication . Article . 2012

Çështja e Kosovës dhe Diplomacia Ndërkombëtare (1991-1999): Një konflikt i parashikueshëm

Abazi , Enika;
Open Access Albanian
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: HAL CCSD
  • Country: France
Abstract
International audience; The arrangements offered by international community as solutions to Yugoslav dissolution process have significantly affected the development of the Kosovo conflict. These policies failed to produce consensus between the parties in conflict, instead, as the paper demonstrate, they played the role of a catalyst in the initiation of the conflict. This paper, by offering a detailed reconstruction of the process by which the international community tried to settle the Kosovo case, demonstrates how the dynamics of the conflict interacted dynamically with international community attitudes and policies towards the case. The paper discusses the at...
Subjects
free text keywords: diplomacy, Kosoco, international politics, [SHS.SOCIO]Humanities and Social Sciences/Sociology, [SHS.HIST]Humanities and Social Sciences/History, [SHS.SCIPO]Humanities and Social Sciences/Political science, [ SHS.SOCIO ] Humanities and Social Sciences/Sociology, [ SHS.HIST ] Humanities and Social Sciences/History, [ SHS.SCIPO ] Humanities and Social Sciences/Political science
54 references, page 1 of 4

10 Po aty.

11 Graham Evans and Jeffrey Newnham, Penguin Dictionary ofInternational Relations, London: Penguin Books, 1998, f. 97.

12 Inis L. Jr Claude, "Collective Legitimization as a Political Function of the United States", International Organization 20 (3), September 1966, f. 367-379.

13 Barry Buzan, "From International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory Meet the English School", International Organization 47 (3), Summer 1993, f. 334.

15 Ekspert francez i të drejtës ndërkombëtare, anëtar dhe ish-president i Komisionit të Ligjit Ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara dhe këshilltar i qeverive te vendeve te ndryshme, duke përfshirë edhe qeverinë franceze, në fushën e së drejtës publike ndërkombëtare. Ai ka qenë gjithashtu ekspert pranë Komisionit të Arbitrazhit Badinter si dhe raportues i Komitetit të Juristëve francezë për krijimin e një Gjykate Penale Ndërkombëtare për krimet e luftës në ish-Jugosllavi ("Komisioni TRUCHE").

16 Alain Pellet, "The Opinions of the Badinter Arbitration Committee. A second Breath for the Self-Determination of Peoples", European Journal of International Law 3, 1992, f. 179.

17 Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat e Njeriut, 1966.

18 " EC Declaration on Yugoslavia" (3 September 199 1), Adopted at the Eu.ropean Peace Conference Extraordinary Ministerial Meeting, Cituar nga Snezana Tnfunovska ed., Yugoslavia Through Documents, Hagë: Martin us Nij hoff Publishers, 1994.

19 Enver Hasani, Self-Determination, Territorial Integrity and International Stability. The case of Yugoslavia, Bilkent, Ankara: Bilkent University Li brary (Ph.D. Dissertation), 2001, f. 205.

20 A. Pellet, "The Opinions ..." , f. 184.

21 Menno T. Kamminaga, "State Succession in Respect of Human Rights Treati~s", European Journal of International Law 7(4), 1996, f. 469-485; :'ladl~n S. Vereshchetin, "New Constitutions and the Old Problem of the RelatJOnshtp Between International and National Law", European Journal of International Law 7(1 ), 1996, f. 29-42.

24 H. Clark, Civil Resistance .. . .

25 Zlatko Isakovic, "Diplomacy and the Conflict in Kosovo - Notes on Threats and Fears", International Studies Association, Washington: February 1999, f. 1.

26 Deklarata Kushtetuese e Asamblesë së Kosovës (1990), E vërteta mbi Kosovën, f. 329.

27 Stefan Troebst, "Conflict in Kosovo: Failure ofPrevention? An Analytical Documentation, 1992-1998", ECMI Working Paper Nr.1, Flensburg, Germany ( 1998); Laura Silber, "Defiant Serbian Province Votes on Independenc",

54 references, page 1 of 4
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue