Aplicació Microsoft .Net : Hotel Spa

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Marquès Palmer, Jordi;
(2010)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Spa | Microsoft .NET | .NET | Balneari | Balneario
    acm: ComputingMethodologies_PATTERNRECOGNITION | InformationSystems_GENERAL | ComputingMilieux_MISCELLANEOUS

Desenvolupament d'una aplicació amb Microsoft .NET, WCF, WPF, Linq2SQL, d'un Hotel Spa. Desarrollo de una aplicación con Microsoft .NET, WCF, WPF, Linq2SQL, de un Hotel Spa. Application development using Microsoft .NET, WCF, WPF, Linq2SQL, for a Spa Hotel.
Share - Bookmark