A Role of RIP3-Mediated Macrophage Necrosis in Atherosclerosis Development

Article English OPEN
Lin, Juan; Li, Hanjie; Yang, Min; Ren, Junming; Huang, Zhe; Han, Felicia; Huang, Jian; Ma, Jianhui; Zhang, Duanwu; Zhang, Zhirong; Wu, Jianfeng; Huang, Deli; Qiao, Muzhen; Jin, Guanghui; Wu, Qiao; Huang, Yinghui; Du, Jie; Han, Jiahuai;
(2013)

Necrotic death of macrophages has long been known to be present in atherosclerotic lesions but has not been studied. We examined the role of receptor interacting protein (RIP) 3, a mediator of necrotic cell death, in atherosclerosis and found that RIP3−/−;Ldlr−/− mice w... View more
Share - Bookmark