Improving social marketing mix in non-profit organizations

Master thesis Lithuanian OPEN
Bilvinaitė, Arūnė (2014)
  • Publisher: Vilnius University
  • Subject: Ne pelno siekiančios organizacijos | Socialinio marketingo kompleksas | Socialinis marketingas

Socialinio marketingo sąvoka dažniausiai yra siejama su ne pelno siekiančiomis organizacijomis. Marketingo principai tradiciškai naudojami pateikiant prekes ar paslaugas vartotojams. Tačiau pastaruoju metu jie vis dažniau taikomi, siekiant pagelbėti žmonėms ir aplinkai, veikti tiek atskirų asmenų ar jų grupių bei visos visuomenės elgseną dėl tam tikrų priežasčių, siekiant tam tikro rezultato. Toks marketingo naudojimas sąlygojo socialinio marketingo koncepcijos atsiradimą. Darbo objektas- socialinio marketingo kompleksas ne pelno siekiančiose organizacijose. Darbo tikslas – išanalizuoti socialinio marketingo teorinius aspektus, ištirti ir įvertinti marketingo kompleksą ne pelno siekiančiose organizacijose bei išskirti tobulintinas sritis.Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados ir pasiūlymai.Darbe pateikiamos 8 lentelės bei 15 paveikslų, darbą sudaro 60 puslapių, pateikiami 2 priedai, 37 literatūros šaltiniai. Social marketing was „born“ as a discipline in the 1970s, when Philip Kotler and Gerald Zaltman realized that the same marketing principles that were being used to sell products to consumers could be used to “sell” ideas, attitudes and behaviors. Kotler and Andreasen define social marketing as “differing from other areas of marketing only with respect to the objectives of the marketer and his or her organization. Social marketing seeks to influence social behaviors not to benefit the marketer, but to benefit the target audience and the general society”. Like commercial marketing, the primary focus is on the consumer - on learning what people want and need rather than trying to persuade them to buy what we happen to be producing.Work object is social marketing mix in non-profit organizations. The main purpose of this paper is to analyse social marketing mix theoretical aspects, research and evaluate marketing mix in non-profit organizations and to characterize main ranges for the improvement. Paper consist of introduction, 3 parts, conclusions and suggestions.There are 8 tables, 60 pages, 15 images, 37 literature sources and 2 supplements in the paper.
Share - Bookmark