Assessment of color quality and energy effciency : new insights for modern lighting. Part I : color quality in general lighting applications. Part II : mesopic photometry and street lighting

Doctoral thesis English OPEN
Quintero, Jesús M.;
(2015)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: 535 | :Energies [Àrees temàtiques de la UPC] | 621.3

Cotutela Universitat Politècnica de Catalunya i Institut de Recerca en Energia de Catalunya. La consulta íntegra de la tesi, inclosos els articles no comunicats públicament per drets d'autor, es pot realitzar, prèvia petició, a l'Arxiu de la UPC This dissertation is... View more
Share - Bookmark