Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumas Lietuvoje

Article English OPEN
Vijeikis, Juozas; Makštutis, Antanas;
(2009)
 • Publisher: Publishing House of Šiauliai University
 • Journal: Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos,volume 2,009,issue 2 (15),pages328-338 (issn: 1648-9098)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Competitiveness ; Enterprises ; Market | Valstybė | State, the | Verslas, smulkusis | Competition | Konkurencija | Lithuania ; market ; enterprise ; small and medium business ; competitiveness ; small and medium-sized business ; conditions ; state ; environment ; enterprises ; market | Small business
  • udc: udc:339.3

Straipsnio mokslinė problema, naujumas ir aktualumas. Konkurencingumas kaip įmonių efektyvios veiklos reiškinys yra aktualus šalies verslo gyvenime vykdant darnios ekonominės plėtros politiką. Ši politika kaip problema smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrai ir konku... View more
 • References (21)
  21 references, page 1 of 3

  1. Aleksonytė, A, Kuliešienė, D. (2008). Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimo vertinimas. MTD ataskaita. Vilnius: MRU.

  2. Bartkus, E., Piktys. R. (2007). Įmonių organizavimas ir rizika: smulkaus verslo organizavimas. Kaunas: „Technologija".

  3. Douglass, C. (2003). The role of institutions in ecenomic development. UNECE DISCUSSION PAPERS SERIES No. 2. GENEVA: United nations economic commission for Europe [žiūrėta 2008-10-11]. Prieiga per intemetą: http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00002911/01/ECE_DP_2003-2.pdf.

  4. Gineitienė, Z. (2005). Verslo kūrimas ir valdymas. Vilnius: Rosma.

  5. Indriūnas, A. V., Makštutis, A. (2008). Viešosios vadybos strategija Lietuvoje. Penktoji konstitucija. Monografija. Vilnius: UAB Firidas.

  6. Jucevičius, R. (2006). Lietuvos ekonomikos augimo ir konkurencingumo šaltinių (veiksnių) kompleksinė studija [žiūrėta 2009-02-14]. Prieiga per intemetą: <http://www.ukmin.lt/lt/strategija/doc/Kompleksine%20studija-2006_03_09-galutinė.doc>.

  7. Kvedaravicius, J. (2006). Organizacijų^vystymosivadyba. Kaunas: VDU Leidykla.

  8. LesselW. (2007). Projektų^valdymas. Veiksmingas projektų planavimas ir sėkmingas jų įgyvendinimas. Vilmius: Alma littera.

  9. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklė. (2008). Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra. Vilnius: Kriventa.

  10. Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija [žiūrėta 2008-10-16]. Prieigaperinternetą: http://www.ukmin.lt/lt/strategija/ilgalaike_ukio. p h p .

 • Related Organizations (1)
 • Metrics