Coscheduling Techniques for Non-Dedicated Cluster Computing

Doctoral thesis English OPEN
Solsona Tehàs, Francesc;
(2002)
  • Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
  • Subject: 68 | Sistemes cluster | Ordinadors, Xarxes d' Gestió | Multiprocessadors | Coscheduling | Tecnologies | Aplicacions distribuïdes | Cluster, Anàlisi de

Consultable des del TDX Títol obtingut de la portada digitalitzada Los esfuerzos de esta tesis se centran en onstruir una máquina virtual sobre un sistema Cluster que proporcione la doble funcionalidad de ejecutar eficientemente tanto trabajos tradicionales (o loc... View more
Share - Bookmark