Domestic violence

Doctoral thesis, Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Havlíčková, Zita;
(2015)
  • Subject: domácí násilí; offender; oběť; victim; pachatel; domestic violence | domácí násilí - fomy násilí - projevy násilí - cyklus domácího násilí - oběti - agresoři - důsledky domácího násilí - způsob vyrovnání - pomoc - kazuistika - vyhodnocení; domestic violence - forms of violence - manifestations of violence - cycle of domestic violence - victims - aggressors - consequences of domestic violence - way of coping - help - case study - assessment | trestněprávní aspekty; domácí násilí; criminal law; stalking; criminal aspects; trestní právo; domestic violence

Domestic violence The present thesis deals with the phenomenon of domestic violence, from the substantive, procedural and criminological aspects. The first part defines the specifics of domestic violence, its signs and forms. It shows a typology of victims and perpetrat... View more
Share - Bookmark