Opınıons of Classroom Teachers on The Practıces of Teachıng Wrıtıng at Fırst Grade

Article OPEN
ÖZDEMİR, Kemal (2018)
 • Publisher: Abdullah KALDIRIM
 • Journal: Academy Journal of Educational Sciences (issn: 2602-3342, eissn: 2602-3342)
 • Related identifiers: doi: 10.31805/acjes.341536
 • Subject: okuma ve yazma,öğretim yöntemleri,birinci sınıf

Bu çalışma, ilkokul birinci sınıfı okutan öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretiminde sınıf içi uygulamalara yönelik görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerden temel nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Temel nitel araştırmalar, bütün alanlarda kullanılmakla birlikte yaygın olarak eğitim bilimleri araştırmalarında kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda öğretmenlerin, okuma ve yazma öğretimi süreci sınıf içi uygulamalarına yönelik görüşleri ele alınmıştır. Araştırmada veriler Kütahya ili merkez ilçe ve köylerinde görevli, birinci sınıfı okutan seksen altı (86) öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenler, okuma ve yazma öğretiminde sınıf içi uygulamalarda sesi tanıtma, hissettirme ve sonrasında yazma çalışmaları yaptıklarını ve yazdırma çalışmalarının sesin öğretimi açısından bir yöntem olmakla birlikte pekiştireç olarak da kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmenler okuma yazma öğretirken teknoloji kullanımına, sesle ilgili oyun, hikâye ve gösterilere yer verdiklerini, sesi tanıtma, sesi hissettirmek için görsel araçlar kullandıklarını ve sesin sembolünün yazımını göstermede teknolojiden yararlandıklarını da belirtmişlerdir.
 • Metrics
  3
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  0
  downloads in local repository
Share - Bookmark