Saccharomyces boulardii Administration Changes Gut Microbiota and Attenuates D-Galactosamine-Induced Liver Injury

Article English OPEN
Lei Yu; Xue-ke Zhao; Ming-liang Cheng; Guo-zhen Yang; Bi Wang; Hua-juan Liu; Ya-xin Hu; Li-li Zhu; Shuai Zhang; Zi-wen Xiao; Yong-mei Liu; Bao-fang Zhang; Mao Mu;
(2017)

Growing evidence has shown that gut microbiome is a key factor involved in liver health. Therefore, gut microbiota modulation with probiotic bacteria, such as Saccharomyces boulardii, constitutes a promising therapy for hepatosis. In this study, we aimed to investigate ... View more
Share - Bookmark