Association Between Progranulin and Gaucher Disease

Article English OPEN
Jian, Jinlong; Zhao, Shuai; Tian, Qing-Yun; Liu, Helen; Zhao, Yunpeng; Chen, Wen-Chi; Grunig, Gabriele; Torres, Paola A.; Wang, Betty C.; Zeng, Bai; Pastores, Gregory; Tang, Wei; Sun, Ying; Grabowski, Gregory A.; Kong, Max Xiangtian; Wang, Guilin; Chen, Ying; Liang, Fengxia; Overkleeft, Herman S.; Saunders-Pullman, Rachel; Chan, Gerald L.; Liu, Chuan-ju;
(2016)

Background: Gaucher disease (GD) is a genetic disease caused by mutations in the GBA1 gene which result in reduced enzymatic activity of β-glucocerebrosidase (GCase). This study identified the progranulin (PGRN) gene (GRN) as another gene associated with GD. Methods:... View more
Share - Bookmark