Medisinstudenters motiver for valg av studieretning - en komparativ studie blant norske og palestinske studenter

Master thesis Norwegian OPEN
Bain, Hanne;
(2013)
  • Publisher: Universitetet i Tromsø
  • Subject: VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800 | VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800 | MED-3950

Kvalitative intervju av medisinstudenter. Oppgaven tar utgangspunkt i studenter som deltok på NorPal-Sawa sommer 2012, et samarbeidsprosjekt mellom norske og palestinske medisinstudenter. Oppgaven har to hensikter; innsyn i hvordan et vitenskapelig prospekt planlegges, ... View more
  • References (1)

    University  of  California  Press:  Berkeley.   Høye,  K.H.S.,  Hvordan  laere  en  puggehest  å  danse  ballett.  Tidsskr   Nor  Laegeforen,  2000.  120:3770-­‐2.   Hjort,  P.F.,  Fremtiden  er  lys  -­‐  det  er  bare  tre  bekymringer.  Tidsskr   Nor  Laegeforen,  2000.  01.   Schei,  E.,  Refleksjon  eller  dressur?  Om  behovet  for  intellektuell   ID  Cards  in  Palestine/Israel.  2011.  

  • Metrics
Share - Bookmark