publication . Doctoral thesis . 2017

Полисемија српске лексике на корпусу Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ

Миланов, Наташа М.;
Open Access Serbian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Београд : Филолошки факултет Универзитета у Београду
Abstract
Предмет истраживања су лексеме које карактерише веома разуђена полисемантичка структура, а добијене су на основу грађе коју чине досад објављени томови Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (РСАНУ). Основни циљеви овог истраживања су следећи: да се представи инвентар ових лексема и на основу анализе грађе одговори на питање постоје ли семантичке законитости које карактеришу лексику са великим бројем значења; да се успостави профил полисемичне лексеме; да се утврди које категорије стварности описују семантички најразуђеније лексеме. Истраживање се методолошки ослања на аналитичку и дескриптивну методу, методу компоненцијалне анализе, а у циљу д...
Subjects
free text keywords: полисемија, изузетно полисемична лексема, полисемантичка структура лексеме, сема, примарно значење, секундарно значење, доминантно значење, лексичко-семантичка анализа, Речник САНУ, polysemy, highly polysemous lexeme, polysemic structure of a lexeme, sememe, primary meaning, secondary meaning, dominant meaning, lexical semantic analysis, Dictionary of the Serbian Academy of Sciences and Arts
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue