A Novel Adaptive Spectrum Noise Cancellation Approach for Enhancing Heartbeat Rate Monitoring in a Wearable Device

Article English OPEN
Yang, Dong; Cheng, Yongqiang; Zhu, Jin; Xue, Dongfei; Abt, Grant; Ye, Hangyang; Peng, Yonghong;
(2018)
Share - Bookmark