Highly Sensitive Biochemical Sensor Based on Two-Layer Dielectric Loaded Plasmonic Microring Resonator

Article English OPEN
Ma, Tao; Yuan, Jinhui; Sun, Lei; Li, Feng; Kang, Zhe; Yan, Binbin; Sang, Xinzhu; Wang, Kuiru; Wu, Qiang; Liu, Heng; Gao, Jinhui; Yu, Chongxiu;
(2017)

In this paper, we propose and design a highly sensitive optical biochemical sensor based on two-layer dielectric loaded surface plasmon polariton waveguide (TDLSPPW)-based microring resonator (MRR). By optimizing the structure parameters, the propagation length of the p... View more
Share - Bookmark