A New Regularized Matrix Discriminant Analysis (R-MDA) Enabled Human-Centered EEG Monitoring Systems

Article English OPEN
Su, Jie; Qing, Linbo; He, Xiaohai; Zhang, Hang; Zhou, Jing; Peng, Yonghong;
(2018)
Share - Bookmark