Wu Zhen's poetic inscriptions on paintings

Article English OPEN
Wang, Tzi-Cheng (2001)
 • References (56)
  56 references, page 1 of 6

  8 See Li Dexun, Wu Zhen shixi tiba jizhu (Jinan: Shandong meishu chubanshe, 1990), 179-98; Yu Hui, 'Wu Zhen shixi yu Wu Zhen qiren qihua' in Gugong bowuyuan yuankan, No. 4, 1995, 51-67.

  9 Hu Yujin et al. (comp.), Siku quanshu zongmu tiyao, (Taipei: Shangwu yinshuguan, 1971), juan 168, 3537.

  10 Zhuang Shen (comp.), Meihua Daoren shichao, in Yuanji sida huajia shi jiaoji (Hong Kong: Xianggang daxue yazhou yanjiu zhongxin, 1972), 120-21.

  11 Yu Shaosong, Shuhua shulu jieti (Beijing: Guoli Beiping tushuguan, 1932), juan 5, 11b.

  12 Stanley-Baker, Old masters repainted, Chapter 15.

  13 Zhu Xi, Shi jizhuan (Shanghai: Shanghai guji kanxingshe, 1955), juan 1, 9b.

  14 Siku quanshu zongmu tiyao, 3538.

  15 The eight editions are the following: (1) Wu Zhen, Meihua Daoren yimo, in Siku quanshu, Vol. 1215, 491-507; (2) Wu Zhen, Mei Daoren yimo (Xiaoyuan edition, 1876); (3) Wu Zhen, Meihua Daoren yimo (Xiaoshantang ms. edition), 1-72; (4) Wu Zhen, Mei Daoren yimo, (Meishu congshu edition); (5) Wu Zhen, Mei Daoren yimo, in Yang Jialuo (comp.), Meishu congshu (Taipei: Shijie shuju, 1962), Vol. 1, No. 11 (this is a reprint of the Meishu congshu edition); (6) Wu Zhen, Mei Daoren yimo, in Yu Junshi (comp.), Meishu congkan (Taipei: Zhonghua congshu bianshen weiyuanhui, 1964), Vol. 2; (7) Wu Zhen, Meihua'an gao, in Yuan shi xuan erji, 710-34; and (8) Meihua Daoren shichao.

  16 Siku quanshu zongmu tiyao, 3537.

  17 The poem entitled Youcheng wangchuan tu lists three poems, but only two are recorded. See Yuan shixuan erji, 718.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark