Tormod MacLeòid: àrd-chonsal nan Gàidheal

Part of book or chapter of book English OPEN
Kidd, S. (2007)
 • Publisher: University of Glasgow
 • Subject: PB1501

Seo an sealladh a gheibh sinn air beatha an Oll. Urr. Tormoid MhicLeòid ann an 1845 a rèir eachdraidh a bheatha; dealbh de dh’fhear dhan tigeadh Gàidheil Ghlaschu ’s iad ann an èiginn ann am baile coimheach fada bhon dachaighean air a’ Ghàidhealtachd. ’S ann air sàilleabh a choibhneis agus a ghnìomhan às leth a luchd-dùthcha a choisinn e an t-ainm ‘Caraid nan Gàidheil’, ainm a tha againn air fhathast san latha-an-diugh, cha mhòr ceud bliadhna gu leth as dèidh a bhàis. B’ esan fear de na Gàidheil a b’ ainmeile san naoidheamh linn deug, fear a bha an sàs ann an iomadh iomairt a bhuin ri muinntir a dhùthaich fhèin: a’ frithealadh Gàidheil Ghlaschu; a’ cruinneachadh airgid airson nan Gàidheal aig àm nan gort; a’ sgaoileadh foghlaim air a’ Ghàidhealtachd; a’ stèidheachadh irisean Gàidhlig agus a’ sgrìobhadh rosg Gàidhlig.
 • References (12)
  12 references, page 1 of 2

  MacCurdy, E. 1950.'“Caraid nan Gaidheal”', TGSI 39/40 (1942-50): 229-42

  Mac Eachaidh, T. 2002. 'Caraid nan Gàidheal as discerned through the pages of An Teachdaire Gaelach, 1829-31', ann an Rannsachadh na Gàidhlig 2000 C. Ó Baoill & N. R. McGuire, (deas.) (Obar Dheathain: An Clò Gaidhealach), dd 141-47

  MacNeill, N. 1892. The Literature of the Highlanders: a History of Gaelic Literature from the Earliest Times to the Present Day (Inverness: John Noble)

  MacLean, D. 1915. Typographia Scoto-Gadelica or books printed in the Gaelic of Scotland from the year 1567 to the year 1914 (Edinburgh: John Grant)

  MacLeod, D. J. 1977. 'Gaelic Prose', Transactions of the Gaelic Society of Inverness Vol. 49 (1974-76): 198-230

  MacLeod, J. N. 1898. Memorials of the Rev. Norman MacLeod (Senr) D.D. (Edinburgh: David Douglas)

  MacLeod, N. 1899 [1867]. Caraid nan Gaidheal (The Friend of the Gael): A Choice Selection of the Gaelic Writings of the Late Norman MacLeod, deas. A. Clerk (Edinburgh: Norman MacLeod)

  MacLeod T. 1834. Leabhar nan Cnoc: comh-chruinneachadh do nithibh sean agus nuadh : airson oilean agus leas nan Gàidheal (Greenock: Neill and Fraser)

  Ó Baoill, C. 1981. 'Norman MacLeod, Cara na nGael', Scottish Gaelic Studies 13 Pt II: 159-68

  Paton, D. 2006. The Clergy and the Clearances. The Church and the Highland Crisis 1790-1850 (Edinburgh: John Donald)

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark