The Late Alpine structural development of the Kleszczów Graben (Central Poland) as a result of reactivation of the pre-existing, regional dislocations

Other literature type English OPEN
Gotowała, R. ; Hałuszczak, A. (2002)
 • References (53)
  53 references, page 1 of 6

  Bac-Moszaszwili, M. and Morawska, A.: Tectonic structures in the Cretaceous formations of Warsaw basin and their relation to the substratum dislocations, Acta Geol. Pol., vol. 25 (4), 577-587, 1975.

  Baraniecka, M. D.: Staroczwartorze¸dowe rowy tektoniczne i ich osady, Kwart. Geol., 15, (2), 358-370, 1971.

  Baraniecka, M. D.: Fazy tektoniczne w czwartorze¸dzie w s´rodkowej cze¸s´ci Niz˙u Polskiego, Materiały I Sympozjum “Wspo´łczesne i neotektoniczne ruchy skorupy ziemskiej w Polsce”, T. I, 186-195, 1975.

  Baraniecka, M. D.: Dotychczasowe i biez˙ a¸ce badania czwartorze¸du rejonu Bełchatowa, in: Przewodnik I Sympozjum “Czwartorze¸d rejonu Bełchatowa”, 1-13, 1982.

  Błaszkiewicz, A., Dadlez, J., Da¸browska, Z., Gawor-Biedowa, B., Karaczewski, L., Kopik, J., Malinowska, L., Radlicz, K., and Styk, O.: Opis wiercen´, Mat. arch., Field raport, Wrocław, 1987.

  Bogacz, W. and Kopka, M.: Uwagi o genezie rowu tektonicznego Bełchatowa w s´wietle badan´ wykonanych w obre¸bie wkopu udoste¸pniaja¸cego, Zeszyty AGH - Geologia 7 (2), 111-118, 1981.

  Brodzikowski, K.: Glacial deformation environment in the subsiding zone with special references to the Kleszczo´w tectonic graben, Quaternary studies in Poland, 6, 5-22, 1985.

  Brodzikowski, K., Gotowała, R., Kasza, L., and Van Loon, A. J.: The Kleszczo´w Graben (central Poland) reconstruction of the deformational history and inventory of the resulting soft - sediment deformantional strctures, in: Deformantion of sediments and sedimentary rocks, Geol. Soc. Spec. Publ., 29, 241-253, 1987.

  Burchart, J., Kasza, L., and Lorenc, S.: Fissiontrack zircon dating of tuffitic intercalations (Tonstein) in the Brown-Coal Mine “Bełchato´w”, Bull. Pol. Acad. Scien., 36, 281-286, 1988.

  Dadlez, R.: Epikontinental basins in Poland: Devonian to Cretaceous-relationships between the crystalline basement and sedimentary infill, Geological Quarterly, 41, 4, 419-432, 1997.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark